UA-196573133-1 UA-196573133-1
top of page

Déclaration de confidentialité 2021

NÉERLANDAIS

Mira Foods BV, gevestigd aan Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Pays-Bas, est verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactezgegevens:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Pays-Bas
+31527701873
Cees is de Functionaris Gegevensbescherming van Mira Foods BV Hij / zij is te bereiken via info@mirahoney.com

Persoonsgegevens die wij verwerken


Mira Foods BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken nous avons créé des plugins de médias sociaux.


Bijzondere en / de gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website fr / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders de voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mirafoods.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op base van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Mira Foods BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Mira Foods BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


Mira Foods BV neemt #responsibility op base van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mira Foods BV) tussen zit. Mira Foods BV gebruikt de volgende programme informatique de -systemen: Wix.com


Hoe lang nous persoonsgegevens bewaren

Mira Foods BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om of doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 3 Maanden


Delen van persoonsgegevens met derden

Mira Foods BV verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde level van beveiliging in vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mira Foods BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, de vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Mira Foods BV gebruikt alleen technische en fonctionnele cookies. En analysant les cookies, la vie privée est garantie. Een cookie est een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze optimaliser le site Web. U kunt zich afmelden voor cookies porte uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen de Verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf in heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mirafoods.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (zone lisible par machine, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mira Foods BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mira Foods BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen by national toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Mira Foods BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mirafoods.nl. Mira Foods BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en pare-feu.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

                     

Déclaration de confidentialité 2021

ANGLAIS

Mira Foods BV, située à Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Pays-Bas, est responsable du traitement des données personnelles comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité.

Détails du contact:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Pays-Bas
+31527701873
Cees est le délégué à la protection des données de Mira Foods BV Il peut être contacté via info@mirahoney.com

Données personnelles que nous traitons


Mira Foods BV ne traite pas les données personnelles car aucune donnée personnelle ne peut être laissée sur notre site. Nous n'utilisons pas non plus de plugins de réseaux sociaux.


Données personnelles spéciales et / ou sensibles que nous traitons


Notre site Web et / ou service n'a pas l'intention de collecter des données sur les visiteurs du site Web âgés de moins de 16 ans. Sauf autorisation de leurs parents ou tuteurs. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous conseillons donc aux parents de s'impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants, afin d'éviter que des données sur les enfants ne soient collectées sans le consentement des parents. Si vous êtes convaincu que nous avons collecté des informations personnelles sur un mineur sans cette autorisation, veuillez nous contacter via info@mirafoods.nl et nous supprimerons ces informations.


Dans quel but et sur quelle base nous traitons les données personnelles


Mira Foods BV traite vos données personnelles aux fins suivantes:
- Traitement de votre paiement
- Pour vous livrer des biens et services
- Mira Foods BV traite également des données personnelles si nous sommes légalement obligés de le faire, telles que les informations dont nous avons besoin pour notre déclaration de revenus.


Prise de décision automatisée


Mira Foods BV prend des décisions de #responsabilité basées sur un traitement automatisé sur des questions pouvant avoir des conséquences (importantes) pour les personnes. Il s'agit de décisions prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans impliquer une personne (par exemple, un employé de Mira Foods BV). Mira Foods BV utilise les programmes ou systèmes informatiques suivants: Wix.com


Combien de temps conservons-nous les données personnelles

Mira Foods BV ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Nous utilisons les périodes de conservation suivantes pour les (catégories) de données personnelles suivantes: 3 mois


Partage de données personnelles avec des tiers

Mira Foods BV ne vendra pas vos informations à des tiers et ne les fournira que si cela est nécessaire pour l'exécution de notre accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale. Nous concluons un accord de traitement avec des entreprises qui traitent vos données en notre nom afin de garantir le même niveau de sécurité et de confidentialité de vos données. Mira Foods BV reste responsable de ces opérations de transformation.


Cookies ou techniques similaires que nous utilisons


Mira Foods BV utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels. Et des cookies analytiques qui ne portent pas atteinte à votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lorsque vous visitez ce site pour la première fois. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires au fonctionnement technique du site et à votre facilité d'utilisation. Ils s'assurent que le site Web fonctionne correctement et, par exemple, mémorisent vos paramètres préférés. Nous pouvons également optimiser notre site Web avec cela. Vous pouvez désactiver les cookies en paramétrant votre navigateur Internet afin qu'il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment stockées via les paramètres de votre navigateur.


Afficher, modifier ou supprimer des données


Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous pouvez le faire vous-même via les paramètres personnels de votre compte. Vous avez également le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par notre société et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous soumettre une demande d'envoi des données personnelles que nous détenons à votre sujet dans un fichier informatique à vous ou à une autre organisation que vous avez mentionnée.

Si vous souhaitez exercer votre droit d'opposition et / ou droit à la portabilité des données ou si vous avez d'autres questions / commentaires sur le traitement des données, veuillez envoyer une demande spécifique à info@mirafoods.nl.

Pour vous assurer que la demande d'accès a bien été faite par vous, nous vous demandons d'envoyer une copie de votre pièce d'identité avec la demande. Faites en noir sur cette copie votre photo d'identité, MRZ (zone lisible par machine, la bande avec les numéros au bas du passeport), le numéro de passeport et le numéro de service aux citoyens (BSN). C'est pour protéger votre vie privée. Mira Foods BV répondra à votre demande dans les plus brefs délais, mais dans tous les cas dans un délai de quatre semaines.

Comment nous protégeons les données personnelles


Mira Foods BV prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées pour éviter toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation indésirable et modifications non autorisées. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou s'il y a des indices d'abus, veuillez contacter notre service client ou via info@mirafoods.nl. Mira Foods BV a pris les mesures suivantes pour protéger vos données personnelles:

[ajoutez toutes les autres mesures que vous prenez ici]
- Logiciel de sécurité, tel qu'un antivirus et un pare-feu.
- TLS (anciennement SSL) Nous envoyons vos données via une connexion Internet sécurisée. Vous pouvez le voir dans la barre d'adresse 'https' et le cadenas dans la barre d'adresse.

bottom of page
UA-196573133-1