UA-196573133-1 UA-196573133-1
top of page

Datenschutzerklärung 2021

NIEDERLÄNDISCH

Mira Foods BV, gevestigd aan Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Niederlande.

.

Contactgegevens:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Niederlande
+31527701873
Cees ist de Functionaris Gegevensbescherming van Mira Foods BV Hij / zij ist te bereiken via info@mirahoney.com

.

Persoonsgegevens sterben wij verwerken


Mira Foods BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken wir geen Social Media Plugins.


Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens sterben wij verwerken


Onze Website en / von dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen über websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders von voogd. Wir kunnen echte niet controleren von een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als Sie sich über die Zeit verteilten, um die Zeit zu verkürzen, wurden Sie über eine E-Mail-Adresse informiert, und der Kontakt wurde über info@mirafoods.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Erfüllt welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Mira Foods BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af teheben
- Mira Foods BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens sterben wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


Mira Foods BV neemt #verantwortung op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten über zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die gewesen genomen Tür Computerprogramme von -systemen, zonder dat daar een Männer (bijvoorbeeld een Medewerker van Mira Foods BV) tussen zit. Mira Foods BV gebruikt de volgende Computerprogramme von -systemen: Wix.com


Hoe lang wir persoonsgegevens bewaren

.

Mira Foods BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (kategorieën) van persoonsgegevens: 3 Maanden


Delen van persoonsgegevens traf derden

.

Mira Foods BV verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u von om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ich habe mich mit Gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens getroffen. Mira Foods BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, von vergelijkbare technieken, sterben wij gebruiken


Mira Foods BV gebruikt alleen technische en functionele Cookies. En analytische Cookies sterben geen inbreuk maken op uw Datenschutz. Een Cookie ist een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze Website wordt opgeslagen op uw Computer, Tablet des Smartphones. De Cookies sterben wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze Website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor Kekstür uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen Kekse meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder ist opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen von verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigere von te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in the trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Tür ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daten zwischen Daten und Personen, die in der Lage sind, Daten zu sammeln, die in einem Computerbestand enthalten sind, der sich in der Organisation befindet, in der sie sich befinden.

.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mirafoods.nl.

.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage Tür u ist gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (maschinenlesbare Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw Privatsphäre. Mira Foods BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mira Foods BV wird die Daten der Mogelijkheid in der Verwaltung der nationalen Toezichthouder und der Autoriteit Persoonsgegevens veröffentlichen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Mira Foods BV ist nicht in der Lage, eine bestimmte Anzahl von Passagieren zu finden, zu verlieren, zu verlieren, zu öffnen, zu öffnen, zu kaufen, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun, zu tun. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn von er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan Kontakt op traf onze klantenservice von via info@mirafoods.nl. Mira Foods BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

                     

.

.

Datenschutzerklärung 2021

ENGLISCH

Mira Foods BV mit Sitz in Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Niederlande, ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung verantwortlich.

.

Kontaktdetails:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Niederlande
+31527701873
Cees ist der Datenschutzbeauftragte von Mira Foods BV. Er ist über info@mirahoney.com erreichbar

.

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten


Mira Foods BV verarbeitet keine personenbezogenen Daten, da auf unserer Website keine personenbezogenen Daten hinterlassen werden können. Wir verwenden auch keine Social Media Plugins.


Spezielle und / oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten


Unsere Website und / oder unser Service beabsichtigen nicht, Daten über Website-Besucher unter 16 Jahren zu sammeln, es sei denn, sie haben die Erlaubnis ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 Jahre ist. Wir empfehlen daher den Eltern, an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder teilzunehmen, um zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne Zustimmung der Eltern gesammelt werden. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass wir ohne diese Erlaubnis personenbezogene Daten über Minderjährige gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte über info@mirafoods.nl. Wir werden diese Daten löschen.


Zu welchem ​​Zweck und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene Daten


Mira Foods BV verarbeitet Ihre persönlichen Daten zu folgenden Zwecken:
- Abwicklung Ihrer Zahlung
- Um Ihnen Waren und Dienstleistungen zu liefern
- Mira Foods BV verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, z. B. Informationen, die wir für unsere Steuererklärung benötigen.


Automatisierte Entscheidungsfindung


Mira Foods BV trifft Verantwortungsentscheidungen auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung von Angelegenheiten, die (erhebliche) Konsequenzen für Menschen haben können. Hierbei handelt es sich um Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen ohne Beteiligung einer Person (z. B. eines Mitarbeiters von Mira Foods BV) getroffen werden. Mira Foods BV verwendet die folgenden Computerprogramme oder -systeme: Wix.com


Wie lange speichern wir personenbezogene Daten?

.

Mira Foods BV speichert Ihre persönlichen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um die Zwecke zu erreichen, für die Ihre Daten erhoben werden. Wir verwenden die folgenden Aufbewahrungsfristen für die folgenden (Kategorien) personenbezogener Daten: 3 Monate


Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

.

Mira Foods BV wird Ihre Daten nicht an Dritte verkaufen und nur dann zur Verfügung stellen, wenn dies zur Ausführung unserer Vereinbarung mit Ihnen oder zur Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Wir schließen eine Verarbeitungsvereinbarung mit Unternehmen ab, die Ihre Daten in unserem Namen verarbeiten, um das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Mira Foods BV bleibt für diese Verarbeitungsvorgänge verantwortlich.


Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden


Mira Foods BV verwendet nur technische und funktionale Cookies. Und analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die von uns verwendeten Cookies sind für den technischen Betrieb der Website und Ihre Benutzerfreundlichkeit erforderlich. Sie stellen sicher, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert, und merken sich beispielsweise Ihre bevorzugten Einstellungen. Damit können wir auch unsere Website optimieren. Sie können Cookies deaktivieren, indem Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass keine Cookies mehr gespeichert werden. Darüber hinaus können Sie alle zuvor über die Einstellungen Ihres Browsers gespeicherten Informationen löschen.


Anzeigen, Ändern oder Löschen von Daten


Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten anzuzeigen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie können dies selbst über die persönlichen Einstellungen Ihres Kontos tun. Sie haben auch das Recht, Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch unser Unternehmen zu widersprechen, und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns senden können, um die persönlichen Daten, die wir über Sie in einer Computerdatei haben, an Sie oder eine andere von Ihnen erwähnte Organisation zu senden.

.

Wenn Sie Ihr Widerspruchsrecht und / oder Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit ausüben möchten oder andere Fragen / Kommentare zur Datenverarbeitung haben, senden Sie bitte eine bestimmte Anfrage an info@mirafoods.nl.

.

Um sicherzustellen, dass Sie die Zugangsanfrage gestellt haben, bitten wir Sie, eine Kopie Ihrer ID mit der Anfrage zu senden. Machen Sie Ihr Passfoto, MRZ (maschinenlesbare Zone, der Streifen mit den Nummern am unteren Rand des Passes), die Passnummer und die Bürgerservicenummer (BSN) in dieser Kopie schwarz. Dies dient zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Mira Foods BV wird Ihre Anfrage so schnell wie möglich, in jedem Fall jedoch innerhalb von vier Wochen beantworten.

.

Wie wir personenbezogene Daten schützen


Mira Foods BV nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreift geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderungen zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Hinweise auf Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst oder an info@mirafoods.nl. Mira Foods BV hat folgende Maßnahmen getroffen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen:

[Fügen Sie hier weitere Maßnahmen hinzu]
- Sicherheitssoftware wie Virenscanner und Firewall.
- TLS (ehemals SSL) Wir senden Ihre Daten über eine sichere Internetverbindung. Sie können dies an der Adressleiste 'https' und am Vorhängeschloss in der Adressleiste sehen.

.

bottom of page
UA-196573133-1