UA-196573133-1 UA-196573133-1
top of page

プライバシーステートメント2021

オランダの

Mira Foods BV、gevestigd aan Escudo 1E、8305BM、Emmeloord、Netherlandsは、dezeprivacyverklaringのverantwoordelijkvoor de verwerking van persoonsgegevens zoalsweergegevenです。

Contactgegevens:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E、8305BM、エメロールト、オランダ
+31527701873
Cees is de Functionaris Gegevensbescherming van Mira Foods BV Hij / zij is te bereiken via info@mirahoney.com

Persoonsgegevensはwijverwerkenで死ぬ


Mira Foods BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnenworden。 Ookgebruiken私たちはソーシャルメディアプラグインを手に入れました。


Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onzeウェブサイトen / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16jaar。 Tenzij ze toestemming hebben van ouders ofvoogd。 een bezoeker ouder dan16のクネンエクターニートコントローラーです。 Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen、om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijketoestemming。 Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige、neem dan contact met ons op via info @ mirafoods.nl、dan verwijderen wij dezeinformatie。


Met welk doel en op basic van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Mira Foods BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
--Het afhandelen van uw betaling
--Om goederen en diensten bij u afteleveren
--Mira Foods BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn、zoals gegevens die wij nodig hebben voor onzebelastingaangifte。


Geautomatiseerde besluitvorming


Mira Foods BV neemt #responsibility op basic van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die(aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voorpersonen。 Het gaat hier om besluiten die worden Genomen Door Computerprogramma's of -systemen、zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld een medewerker van Mira Foods BV)tussenzit。 Mira Foods BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Wix.com


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mira Foods BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens wordenverzameld。 Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende(categorieën)van persoonsgegevens: 3 Maanden


Delen vanpersoonsgegevensがderdenに会った

Mira Foods BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijkeverplichting。 onze opdracht、sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevensで、bedrijven die uw gegevensverwerkenに会いました。 Mira Foods BV blijft verantwoordelijk voor dezeverwerkingen。


vergelijkbare techniekenのCookieは、wijgebruikenで死にます


Mira Foods BV gebruikt alleen technische enfunctioneleクッキー。 En analytische Cookies die geen inbreuk maken op uwprivacy。 Eencookieはeenklein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer、タブレットのスマートフォンです。 De Cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uwgebruiksgemak。 Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uwvoorkeursinstellingen。 Ook kunnen wij hiermeeonzeウェブサイトoptimizeren。 U kunt zich afmelden voorcookiesドアuwinternetbrowser zo in te stellen dat deze geencookies meeropslaat。 Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browserverwijderen。


Gegevens inzien、verwijderenのaanpassen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien、te corrigeren of teverwijderen。 de persoonlijke instellingen vanuwアカウントを介してditkunt u zelfdoen。 Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht opgegevensoverdraagbaarheid。 Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander、door u genoemde Organisatie、testuren。

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking、stuur dan een gespecificeerd verzoek naarinfo@mirafoods.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan、vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee testuren。 Maak in deze kopie uw pasfoto、MRZ(機械可読ゾーン、de strook met nummers onderaan het paspoort)、paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN)zwart。 Dit ter bescherming vanuwプライバシー。 Mira Foods BV zal zo snel mogelijk、maar in ieder geval binnen vier weken、op uw verzoekreageren。

Mira Foods BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder、de AutoriteitPersoonsgegevens。 devolgendeリンク経由のDatkan:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Mira Foods BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik、verlies、onbevoegde toegang、ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen tegaan。 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik、neem dan contact op met onze klantenservice of viainfo@mirafoods.nl。 Mira Foods BV heeft de volgende maatregelen Genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
--Beveiligingssoftware、zoals een virusscannerenfirewall。
--TLS(voorheen SSL)Wij versturen uw gegevens via een beveiligdeinternetverbinding。 Dit kunt u zien aan de adresbalk'https 'en het hangslotje in deadresbalk。

 

                     

プライバシーステートメント2021

英語

オランダ、エメロールトのEscudo 1E、8305BMにあるMira Foods BVは、このプライバシーステートメントに示されている個人データの処理に責任を負います。

連絡先の詳細:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E、8305BM、エメロールト、オランダ
+31527701873
CeesはMiraFoodsBVのデータ保護責任者です。彼/彼女はinfo@mirahoney.comから連絡できます。

当社が処理する個人データ


Mira Foods BVは、当サイトに個人データを残すことができないため、個人データを処理しません。また、ソーシャルメディアプラグインも使用していません。


当社が処理する特別なおよび/または機密性の高い個人データ


当社のウェブサイトおよび/またはサービスは、16歳未満のウェブサイト訪問者に関するデータを収集することを意図していません。ただし、両親または保護者の許可がない限り。ただし、16歳以上の訪問者かどうかは確認できません。そのため、保護者の同意なしにお子様に関するデータが収集されないように、お子様のオンライン活動に参加することをお勧めします。この許可なしに未成年者の個人情報を収集したと確信できる場合は、info @ mirafoods.nlまでご連絡ください。この情報は削除されます。


個人データをどのような目的で、どのような基準で処理するか


Mira Foods BVは、以下の目的でお客様の個人データを処理します。
-お支払いの処理
-商品やサービスをあなたに届けるため
--Mira Foods BVは、納税申告に必要な情報など、法的に義務付けられている場合にも個人データを処理します。


自動化された意思決定


Mira Foods BVは、人々に(重大な)結果をもたらす可能性のある問題の自動処理に基づいて#responsibilityの決定を下します。これらは、人(たとえば、Mira Foods BVの従業員)を関与させずに、コンピュータープログラムまたはシステムによって行われる決定です。 Mira Foods BVは、次のコンピュータープログラムまたはシステムを使用しています。Wix.com


個人データはどのくらいの期間保持しますか

Mira Foods BVは、お客様のデータが収集される目的を達成するために厳密に必要な期間を超えて、お客様の個人データを保存することはありません。以下の(カテゴリ)個人データには、以下の保存期間を使用します。3か月


第三者との個人データの共有

Mira Foods BVは、お客様の情報を第三者に販売することはなく、お客様との契約の履行または法的義務の遵守に必要な場合にのみ情報を提供します。当社は、お客様のデータの同じレベルのセキュリティと機密性を確保するために、当社に代わってお客様のデータを処理する企業とプロセッサ契約を締結します。 Mira Foods BVは、これらの処理操作を引き続き担当します。


私たちが使用するCookieまたは同様の手法


Mira Foods BVは、技術的および機能的なCookieのみを使用します。そしてあなたのプライバシーを侵害しない分析クッキー。 Cookieは、このWebサイトに最初にアクセスしたときに、コンピューター、タブレット、またはスマートフォンに保存される小さなテキストファイルです。当社が使用するCookieは、Webサイトの技術的な操作と使いやすさのために必要です。彼らはウェブサイトが適切に機能することを保証し、例えば、あなたの好みの設定を覚えています。これでウェブサイトを最適化することもできます。クッキーを保存しないようにインターネットブラウザを設定することにより、クッキーをオプトアウトすることができます。また、ブラウザの設定で以前に保存した情報をすべて削除することもできます。


データの表示、変更、または削除


あなたには、あなたの個人データを閲覧、修正、または削除する権利があります。アカウントの個人設定を介して、これを自分で行うことができます。また、お客様には、データ処理への同意を取り消す権利、または当社による個人データの処理に異議を唱える権利があり、データの移植性に対する権利があります。これは、コンピュータファイルに保存されているお客様の個人データをお客様またはお客様が言及した別の組織に送信するようにリクエストを送信できることを意味します。

異議を申し立てる権利および/またはデータの移植性に対する権利を行使したい場合、またはデータ処理について他の質問/コメントがある場合は、info @ mirafoods.nlに指定されたリクエストを送信してください。

アクセスのリクエストがあなたによって行われたことを確認するために、リクエストとともにIDのコピーを送信するようにお願いします。このコピーでは、パスポート写真、MRZ(機械可読ゾーン、パスポートの下部に番号が記載されたストリップ)、パスポート番号、および市民サービス番号(BSN)を黒くします。これはあなたのプライバシーを保護するためです。 Mira Foods BVは、できるだけ早く、ただしいずれの場合も4週間以内にお客様のリクエストに対応します。

個人データを保護する方法


Mira Foods BVは、データの保護を真剣に受け止め、誤用、紛失、不正アクセス、不要な開示、不正な変更を防ぐための適切な措置を講じています。データが適切に保護されていない、または悪用の兆候があると思われる場合は、カスタマーサービスまたはinfo@mirafoods.nlまでご連絡ください。 Mira Foods BVは、お客様の個人データを保護するために以下の措置を講じています。

[ここで行うその他の対策を追加してください]
-ウイルススキャナーやファイアウォールなどのセキュリティソフトウェア。
-TLS(以前のSSL)安全なインターネット接続を介してデータを送信します。これは、アドレスバー「https」とアドレスバーの南京錠で確認できます。

bottom of page
UA-196573133-1