UA-196573133-1 UA-196573133-1
top of page

Declaración de privacidad 2021

HOLANDÉS

Mira Foods BV, gevestigd aan Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Netherlands, es verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven incluso en deze privacidadverklaring.

Contacto gegevens:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Países Bajos
+31527701873
Cees is de Functionaris Gegevensbescherming van Mira Foods BV Hij / zij is te bereiken via info@mirahoney.com

Persoonsgegevens mueren wij verwerken


Mira Foods BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken usamos complementos de redes sociales.


Bijzondere es / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze sitio web en / de dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen sobre websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Nosotros kunnen echter niet controleren de een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van sobreuigd doblado dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact se reunió a través de info@mirafoods.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op base van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Mira Foods BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Mira Foods BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij here wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


Mira Foods BV neemt #responsibility op base van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mira Foods BV) tussen zit. Mira Foods BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Wix.com


Hoe lang nosotros persoonsgegevens bewaren

Mira Foods BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig es om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 3 Maanden


Delen van persoonsgegevens met derden

Mira Foods BV verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig es voor de uitvoering van onze overreenkomst con om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Conocimos bedrijven die uw gegevens verwerken en onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mira Foods BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Galletas, de vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Mira Foods BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En el análisis, las cookies mueren inbreuk hacen op uw privacidad. Una cookie es een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze sitio web óptimo. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen de verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mirafoods.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (zona legible por máquina, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacidad. Mira Foods BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mira Foods BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan a través del enlace de volgende: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Mira Foods BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt attende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mirafoods.nl. Mira Foods BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner y firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens a través de een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

                     

Declaración de privacidad 2021

INGLÉS

Mira Foods BV, ubicada en Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Países Bajos, es responsable del procesamiento de datos personales como se muestra en esta declaración de privacidad.

Detalles de contacto:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Países Bajos
+31527701873
Cees es el Delegado de Protección de Datos de Mira Foods BV Se le puede contactar a través de info@mirahoney.com

Datos personales que procesamos


Mira Foods BV no procesa datos personales porque no se pueden dejar datos personales en nuestro sitio. Tampoco utilizamos complementos de redes sociales.


Datos personales especiales y / o sensibles que procesamos


Nuestro sitio web y / o servicio no tiene la intención de recopilar datos sobre los visitantes del sitio web menores de 16 años. A menos que tengan el permiso de sus padres o tutores. Sin embargo, no podemos verificar si un visitante es mayor de 16 años. Por lo tanto, recomendamos a los padres que participen en las actividades en línea de sus hijos para evitar que se recopilen datos sobre los niños sin el consentimiento de los padres. Si está convencido de que hemos recopilado información personal sobre un menor sin este permiso, contáctenos a través de info@mirafoods.nl y eliminaremos esta información.


Con qué finalidad y sobre qué base procesamos los datos personales


Mira Foods BV procesa sus datos personales para los siguientes propósitos:
- Manejo de su pago
- Para entregarle bienes y servicios
- Mira Foods BV también procesa datos personales si estamos legalmente obligados a hacerlo, como la información que necesitamos para nuestra declaración de impuestos.


Toma de decisiones automatizada


Mira Foods BV toma decisiones de responsabilidad basadas en el procesamiento automatizado de asuntos que pueden tener consecuencias (significativas) para las personas. Estas son decisiones tomadas por programas o sistemas informáticos, sin involucrar a una persona (por ejemplo, un empleado de Mira Foods BV). Mira Foods BV utiliza los siguientes programas o sistemas informáticos: Wix.com


¿Cuánto tiempo conservamos los datos personales?

Mira Foods BV no almacena sus datos personales más de lo estrictamente necesario para lograr los fines para los que se recopilan sus datos. Usamos los siguientes períodos de retención para las siguientes (categorías) de datos personales: 3 meses


Intercambio de datos personales con terceros

Mira Foods BV no venderá su información a terceros y solo la proporcionará si es necesario para la ejecución de nuestro acuerdo con usted o para cumplir con una obligación legal. Celebramos un acuerdo de procesador con empresas que procesan sus datos en nuestro nombre para garantizar el mismo nivel de seguridad y confidencialidad de sus datos. Mira Foods BV sigue siendo responsable de estas operaciones de procesamiento.


Cookies o técnicas similares que utilizamos


Mira Foods BV solo utiliza cookies técnicas y funcionales. Y cookies analíticas que no vulneren su privacidad. Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su computadora, tableta o teléfono inteligente cuando visita este sitio web por primera vez. Las cookies que utilizamos son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y su facilidad de uso. Se aseguran de que el sitio web funcione correctamente y, por ejemplo, recuerden su configuración preferida. También podemos optimizar nuestro sitio web con esto. Puede optar por no recibir cookies configurando su navegador de Internet para que ya no almacene cookies. Además, también puede eliminar toda la información almacenada previamente a través de la configuración de su navegador.


Ver, modificar o eliminar datos


Tiene derecho a ver, corregir o eliminar sus datos personales. Puede hacerlo usted mismo a través de la configuración personal de su cuenta. También tiene derecho a retirar su consentimiento para el procesamiento de datos u oponerse al procesamiento de sus datos personales por parte de nuestra empresa y tiene derecho a la portabilidad de datos. Esto significa que puede enviarnos una solicitud para que le enviemos los datos personales que tenemos sobre usted en un archivo informático a usted oa otra organización mencionada por usted.

Si desea ejercer su derecho a oponerse y / o derecho a la portabilidad de datos o si tiene otras preguntas / comentarios sobre el procesamiento de datos, envíe una solicitud específica a info@mirafoods.nl.

Para asegurarse de que ha realizado la solicitud de acceso, le pedimos que envíe una copia de su identificación con la solicitud. Haga su foto de pasaporte, MRZ (zona legible por máquina, la tira con números en la parte inferior del pasaporte), número de pasaporte y número de servicio al ciudadano (BSN) en negro en esta copia. Esto es para proteger su privacidad. Mira Foods BV responderá a su solicitud lo antes posible, pero en cualquier caso dentro de las cuatro semanas.

Cómo protegemos los datos personales


Mira Foods BV se toma en serio la protección de sus datos y toma las medidas adecuadas para evitar el uso indebido, la pérdida, el acceso no autorizado, la divulgación no deseada y los cambios no autorizados. Si tiene la impresión de que sus datos no están protegidos adecuadamente o hay indicios de abuso, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente o a través de info@mirafoods.nl. Mira Foods BV ha tomado las siguientes medidas para proteger sus datos personales:

[agregue aquí cualquier otra medida que tome]
- Software de seguridad, como un antivirus y un cortafuegos.
- TLS (anteriormente SSL) Enviamos sus datos a través de una conexión segura a Internet. Puede ver esto en la barra de direcciones 'https' y el candado en la barra de direcciones.

bottom of page
UA-196573133-1