UA-196573133-1 UA-196573133-1
top of page

Privacy Statement 2022

DUTCH

Mira Honey BV, gevestigd aan Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Netherlands
+31527701873
Cees is de Functionaris Gegevensbescherming van Mira Honey BV Hij/zij is te bereiken via info@mirahoney.com

Persoonsgegevens die wij verwerken


Mira Honey BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mirahoney.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Mira Honey BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Mira Honey BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming


Mira Honey BV neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mira Honey BV) tussen zit. Mira Honey BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Wix.com


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mira Honey BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 3 Maanden


Delen van persoonsgegevens met derden

Mira Honey BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mira Honey BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Mira Honey BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mirahoney.com 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mira Honey BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Mira Honey BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Mira Honey BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mirahoney.com. Mira Honey BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

                     

Privacy Statement 2022

ENGLISH

Mira Honey BV, located at Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:


https://www.mirahoney.com
Escudo 1E, 8305BM, Emmeloord, Netherlands
+31527701873
Mr.Cees is the Data Protection Officer of Mira Honey BV He / he can be reached via info@mirahoney.com

Personal data that we process


Mira Honey BV does not process personal data because no personal data can be left on our site. We also do not use social media plugins.


Special and / or sensitive personal data that we process


Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@mirahoney.com and we will delete this information.


For what purpose and on what basis we process personal data


Mira Honey BV processes your personal data for the following purposes:
- Handling your payment
- To deliver goods and services to you
- Mira Honey BV also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.


Automated decision-making


Mira Honey BV takes #responsibility decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of Mira Honey BV). Mira Honey BV uses the following computer programs or systems: Wix.com


How long do we keep personal data

Mira Honey BV does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: 3 Months


Sharing of personal data with third parties

Mira Honey BV will not sell your information to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We conclude a processor agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Mira Honey BV remains responsible for these processing operations.


Cookies, or similar techniques, that we use


Mira Honey BV only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser.


View, modify or delete data


You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

If you want to exercise your right to object and / or right to data portability or if you have other questions / comments about data processing, please send a specified request to info@mirahoney.com

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. Mira Honey BV will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks.

How we protect personal data


Mira Honey BV takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@mirahoney.com. Mira Honey BV has taken the following measures to protect your personal data:

[add any other measures you take here]
- Security software, such as a virus scanner and firewall.
- TLS (formerly SSL) We send your data via a secure internet connection. You can see this at the address bar 'https' and the padlock in the address bar.

bottom of page
UA-196573133-1